Osobný profil

Venujem sa profesionálnemu prekladu odborných aj bežných textov zo slovenského jazyka do anglického a naopak, hlavne v odbore marketing, obchodná korešpondencia, verejná správa, žurnalistické žánre, textilníctvo, manuály, poľnohospodárstvo, kultúrne dedičstvo a cestovný ruch, archeológia, história a iné. Okrem prekladu poskytujem aj tlmočnícke služby (konzekutívne, simultánne, šušotáž, sprievodcovské tlmočenie) a jazykové korektúry odborných textov.

Externé štúdium

odboru Anglický jazyk a kultúra – Prekladateľstvo a tlmočníctvo, Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta, UMB v Banskej Bystrici

Štúdium odboru

Klasická archeológia
Ústav pro klasickou archeologii
Filozofická fakulta
Univerzita Karlova v Prahe

Kurz sprievodcu

cestovného ruchu
(TYRKYS, škola kultury podnikání
v cestovním ruchu, s.r.o.,
Praha, ČR)

Ďakujem za zdieľanie